Algemene voorwaarden Auto – en Motorrijschool Erik Barella

1 Kandidaat is verplicht minimaal 10 minuten voor aanvang van de rijles op de afgesproken plaats aanwezig te zijn en bij verhindering de afgesproken rijles tenminste 24 uur voor aanvang van deze les af te melden , dit dient via het mobiele telefoonnummer van de rijschool te gebeuren. Mocht de instructeur mobiel niet te bereiken zijn dient kandidaat een voicemail bericht in te spreken of een sms / WhatsApp bericht aan de instructeur te versturen. Een niet of te laat afgebelde rijles wordt behoudens een dringende reden, dit ter beoordeling van rijschool, tegen de dan geldende lesprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. .Indien kandidaat om wat voor reden dan ook langer dan 3 maanden niet lest komt kandidaat bij een eventuele wachtlijst bij rijschool onderaan deze lijst te staan .

2 Kandidaat verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand alsmede medicijn – , alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan rijschool. Indien kandidaat hierover om welke reden dan ook iets verzwijgt aan rijschool, heeft deze het recht de les-overeenkomst per direct eenzijdig te beëindigen zonder restitutie van eventueel reeds door opdrachtgever betaalde bedragen . Een betaalachterstand van opdrachtgever aan rijschool wordt op dat moment direct door rijschool opeisbaar.

3 Indien opdrachtgever kiest voor aankoop van een pakket dient het gekozen pakket binnen 2 weken na aanvang van de rijopleiding door opdrachtgever aan rijschool te zijn betaald . Bij vroegtijdige beëindiging van de pakketopleiding door opdrachtgever / kandidaat zelf , zal rijschool geen restitutie van betalingen doen. Een pakket dient door kandidaat binnen 1 jaar na aanvang 1ste rijles afgerond zijn, mocht dit niet het geval zijn komen de verplichtingen van rijschool te vervallen .de verplichtingen van opdrachtgever blijven van kracht . Indien opdrachtgever een lespakket heeft gekocht maar kandidaat na de laatste rijles van dit betaalde pakket nog niet aan het niveau van een praktijkexamen voldoet ,dit ter beoordeling van rijschool , zal rijschool geen praktijkexamen bij het CBR inkopen. Kandidaat dient dan eerst een aantal extra lessen tegen de dan geldende losse lesprijs bij rijschool te volgen totdat het examenniveau wel bereikt is. Rijschool is gerechtigd het praktijkexamen naar een latere datum te verplaatsen als kandidaat niet 3 weken voor de oorspronkelijke examendatum het vereiste examenniveau heeft dit ter beoordeling van de rijschool. Rijschool zal na de 25e autorijles opdrachtgever een factuur per 5 autorijlessen vooruit te betalen doen toekomen. Rijschool koopt een tussentijdse toets en/of examen in als rijschool de volledige betaling voor de tussentijdse toets en/of examen van kandidaat ontvangen heeft en als kandidaat in bezit is van een geldig theoriecertificaat .

4 Rijschool maakt gebruik van diensten van een rijinstructeur , opdrachtgever gaat ermee akkoord dat kandidaat les kan krijgen van deze instructeur . Indien de rijles geen doorgang kan vinden als gevolg van ziekte van de instructeur , een ongeval ,een defect lesvoertuig of weer – en of verkeersomstandigheden wordt kandidaat hiervan z.s.m. door rijschool op de hoogte gebracht. In dat verband komen eventueel door kandidaat gemaakte kosten niet voor vergoeding in aanmerking .

5 Wanneer kandidaat niet of niet minimaal 10 minuten voor aanvang van het praktijkexamen en / of tussentijdse toets aanwezig is op de oproepplaats van CBR zijn alle kosten voor de aanvraag van een nieuw praktijkexamen en of tussentijdse toets alsmede eventueel door rijschool te maken extra kosten voor rekening van opdrachtgever . Dit geldt ook als kandidaat voor aanvang van het praktijkexamen en of tussentijdse toets niet een geldig legitimatiebewijs aan de examinator van het CBR kan tonen waardoor het praktijkexamen en of tussentijdse toets geen doorgang zal vinden. Kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het behalen van het theoriecertificaat .

6 Bij een betaalachterstand van kandidaat aan rijschool zal deze de navolgende procedure hanteren : opdrachtgever ontvangt een ingebrekestelling van deze betaalachterstand . Mocht nu nog geen betaling door opdrachtgever plaats vinden zal rijschool de vordering uit handen geven alle daaruit voortvloeiende kosten is opdrachtgever ook aan rijschool verschuldigd . Rijschool is te allen tijde gerechtigd de met kandidaat gemaakte lesafspraken te annuleren en of de opleiding op te schorten totdat opdrachtgever alle achterstallige betalingen en bijkomende kosten aan rijschool heeft voldaan. Op datum praktijkexamen dient opdrachtgever alle openstaande vorderingen aan rijschool te hebben voldaan zo niet is rijschool gerechtigd het praktijkexamen te annuleren en alle daaruit voortkomende kosten zijn door opdrachtgever aan rijschool verschuldigd.

7 Annuleren van een praktijkexamen en of tussentijdse toets door kandidaat is niet mogelijk .

8 In de hieronder genoemde gevallen is opdrachtgever altijd tot betaling verplicht van alle te maken of gemaakte kosten door rijschool voortvloeiend uit het gedrag van kandidaat . Opzettelijk en of roekeloos rijgedrag van kandidaat. Het door kandidaat niet opvolgen van aanwijzingen door rijinstructeur. Als kandidaat voor aanvang van de rijles stoffen tot zich heeft genomen waarvan hij redelijkerwijs weet of moet weten dat deze de rijvaardigheid beïnvloed / beïnvloeden of kan /kunnen beïnvloeden .

9 opdrachtgever verklaart dat kandidaat minimaal 16 ½ jaar oud is en verklaart dat kandidaat ingevolge een gerechtelijke uitspraak de bevoegdheid tot het besturen van een motorrijtuig niet is ontzegd .

10 Een kopie van deze algemene voorwaarden is (behoudens bij vervangend vervoer) in lesvoertuig aanwezig.

11 auto – en motorrijschool Erik barella is te allen tijden gerechtigd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen . Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten . Wijzigingen worden aan kandidaat bekend gemaakt en worden onherroepelijk als opdrachtgever niet binnen 14 dagen aangeeft deze niet te accepteren .